HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชมรมครูประถมศึกษา และสมาคมลูกเสือศรีสะเกษ เขต 3 แสดงพลังถวายความภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าเสาธง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ และประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีแสดงพลังถวายความภักดี แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ กองลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.บ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ลูกเสืออาสา กกต.(เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย) ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ และนายกสมาคมลูกเสือศรีสะเกษ เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะผู้มาร่วมพิธีให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

ดร.สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ และนายกสมาคมลูกเสือศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวว่า ชมรมครูประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ สมาคมลูกเสือศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ ตระหนักในภารกิจ และพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติเป็นที่ยิ่ง ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญในความดีงามของพระองค์ท่าน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมไทย ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและศาสนา และด้านการต่างประเทศ จึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความเคารพต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รักและเคารพเป็นที่ยิ่งต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถวายความเคารพจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์

 

 

 

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ และประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า พสกนิกร เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ ที่ได้มาพร้อมเพรียงกันอยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยในทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พระองค์ทรงสนพระทัยด้านศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งจากงานทางด้านการอนุรักษ์ดนตรีไทย ครูเสรี หวังในธรรม ได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรีไทยไม่สิ้นแล้ว เพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่” ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษา ศาสนา พระองค์ทรงเรียนรู้งานทางด้านพัฒนา จากการตามเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งเป็นองค์อุปถัมภ์ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนสืบต่อพระราชปณิธานของสมเด็จย่า รวมทั้งเป็นองค์อุปถัมภ์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ด้านการต่างประเทศ พระองค์เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนจีนมากครั้งที่สุด โดยเสด็จฯ เยือนมณฑลของจีนครบทุกมณฑล ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า เป็นมหามิตรและทูตสันถวไมตรี ไทย – จีน และทรงได้รับการทูลถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” จากรัฐบาลจีน

 

 

 

นายทิวา รุ้งแก้ว กล่าวต่อไปว่า จากเหตุการณ์อันมิบังควรที่เกิดขึ้น ซึ่งยังความเจ็บร้าวในใจประชาชนผู้จงรักภักดี ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.ศรีสะเกษ ตลอดจนพี่น้องชาว จ.ศรีสะเกษ ทุกผู้ทุกนาม ขอร่วมใจถวายพระกำลังใจ ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อม ปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน.

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ