HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สวท.เบตง จัดงานเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “ ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ”

วันที่ 20 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อาคารอเนกประสงค์สวนหมื่นบุปผา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะเป็นประธานเปิดงานเสวนาใต้สันติสุขสัญจร “ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุทธิพงศ์ สาครินทร์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง นายโตหอง แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน นายศิวพงษ์ พิทักษ์ทักษิณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และ น.ส.มณีทิพย์ แซ่หวง มัคคุเทศก์ในพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุขสัญจรในครั้งนี้

 

นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริม Soft Power ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และสร้างรายได้สู่ประชาชน โดยอำเภอเบตงมีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ถือเป็น Soft Power ของไทย ที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน นับเป็นจุดขายที่มีอัตลักษณ์ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะตำบลตาเนาะแมเราะ เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว มีวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน การผสมผสานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มาสืบสาน ต่อยอด สู่ Soft Power สร้างงาน สร้างราย ประชาชนดำรงชีวิต อย่างมีความสุข นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตำบลตาเนาะแมเราะ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมากมาย เช่น บ่อน้ำพุร้อนเบตง สวนดอกไม้เมืองหนาว อุโมงค์ปิยมิตร ปลานิลสายน้ำไหล ปลาพวงชมพู และอื่นๆอีกมากมาย นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีความโดดเด่น และมีความพร้อมต่อการพัฒนา และต่อยอด อันจะเป็นโอกาสสู่การสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างมั่นคง ผ่านการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม และส่งเสริม Soft power ที่ครอบคลุม จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ด้านนายสุทธิพงศ์ สาครินทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง (สวท.เบตง) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ประชาชนในและต่างพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างพื้นที่แห่งความสุขและสันติสุข จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุขสัญจรขึ้น พร้อมถ่ายทอดเสียงทางวิทยุคลื่นความถี่ fm 93 mhz และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ สวท.เบตง News ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม” ขึ้น

โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้ประกอบด้วยตัวแทนประชาชนจากตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 80 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของอำเภอเบตง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยว อาหาร และวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่โอกาส ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา