HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ส.การค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดค่าย Code Camp Academy พัฒนาทักษะนักโปรแกรมเมอร์สมรรถนะสูง

วันที่ 21 ก.พ. 2567 ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมกับนายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง อุปนายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) ได้เข้าตรวจเยี่ยมค่าย Code Camp Academy ซึ่งเป็นค่ายการพัฒนาทักษะนักโปรแกรมเมอร์สมรรถนะสูงโดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 60 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ ฯ

 

 

 

ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดค่ายในครั้งนี้ได้ร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NESBIA) จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) ในการดำเนินโครงการ มีระยะเวลา 4 เดือน โดยเนื้อหาเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรแบบ Full Stack Developer ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการเสร็จแล้วทางสถานประกอบการในเครือข่ายจะเปิดให้นักศึกษาสมัครงานกับบริษัทตามความสมัครใจ จากนั้นทางบริษัทจะสัมภาษณ์ตามตำแหน่งและความถนัดของแต่ละคนเพื่อรับนักศึกษาเข้าทำงานในลำดับต่อไป

 

 

 

ด้านนายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง อุปนายกสมาคม ฯ กล่าวว่า เนื่องจากกำลังการผลิตกำลังคนด้านโปรแกรมเมอร์มีไม่เพียงพอต่อตลาดอุตสาหกรรมไอที บางบริษัทต้องรับแรงงานเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินการต่อ ทางสมาคม ฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมแบบ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่สามารถทำงานได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้งานทำเร็วขึ้น สอดคล้องกับการขาดแคลนแรงงานด้านโปรแกรมเมอร์ในสภาวะปัจจุบัน.

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี – มหาสารคาม