HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน หลักสูตรฝึกอบรม “การแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกร”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรฝึกอบรม “การแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกร” ผู้เข้ารับการ์ฝึกอบรม ประกอบด้วย เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมอนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การทำทองม้วนมะพร้าวอ่อน การแปรรูปมะพร้าวให้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน และการทำขนมมะพร้าวแก้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชนได้

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา