HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัทยาถกสถานประกอบการที่เปิดคล้ายกับสถานบันเทิงที่มีการแสดงดนตรีสด เข้มมาตรการควบคุม ฝ่าฝืนสั่งปิด 30 วัน

วันที่ 22 ก.พ.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสถานประกอบการที่เปิดคล้ายกับสถานบันเทิง/สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการแสดงดนตรีสด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนจากสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าว เข้าร่วมที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก กรณีสถานประกอบการที่เปิดคล้ายกับสถานบันเทิง/สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการแสดงดนตรีสด ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตโซนนิ่ง ในการนี้เมืองพัทยาจึงเชิญผู้ประกอบการสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องใบอนุญาตต่างๆ ในการเปิดร้านแนวดนตรีสด, แนวทางการออกใบอนุญาตอาจจะรวมเป็นที่จุดเดียวแบบ One stop Service, การร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงดังและการเปิดเกินเวลา รวมถึงสิ่งที่ผิดกฎหมาย, การจัดประเภทของสถานบันเทิงต่างๆ ใหม่ในเขตเมืองพัทยา ตลอดจนแนวทางการกำหนดโซนนิ่งใหม่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่โซนนิ่งที่มีรายชื่อจดทะเบียน จำนวน 816 แห่งอยู่ในโซนอำเภอบางละมุง โดยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งประกาศฉบับใหม่ของเมืองพัทยา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545 กรณีการเปิดร้านอาหารที่มีดนตรีสด ซึ่งระบุว่าสถานประกอบการที่เปิดคล้ายกับสถานบันเทิง/สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการแสดงดนตรีสด จะต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร, ต้องมีการปิดทึบในส่วนที่เป็นการแสดงสด เพื่อป้องกันเสียงดังหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อีกทั้งต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารตามกฎหมายกำหนด

 

 

ทั้งนี้นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และคำนึงถึงหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแล พร้อมทั้งจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบางละมุงและตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตรวจสอบใบอนุญาตใช้เสียง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หากร้านใดไม่ปฏิบัติตาม เมืองพัทยาจะต่อใบอนุญาตให้อีก โดยเบื้องต้นหากพบสถานประกอบการใดฝ่าฝืน เมืองพัทยาจะดำเนินการสั่งปิดปรับปรุงเป็นเวลา 30 วันตามประกาศที่ออกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมเมืองพัทยาต่อไป