HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของห้องทำงาน ห้องเรียน อาคาร สถานที่ และพื้นที่โดยรอบ

วันที่ 22 ก.พ. 2567 #นายกไก่ พร้อมผู้บริหาร #รองวรรณา #ที่ปรึกษาเดโช ปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของห้องทำงาน ห้องเรียน อาคาร สถานที่ และพื้นที่โดยรอบ อะไรที่จะพัฒนาเพิ่มเติม อะไรจะทำนุบำรุงให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของสถานที่ทำงาน สถานที่เรียน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับครูผู้สอน รวมไปถึงตรวจดูความสะอาดของโรงอาหาร เมนูอาหารกลางวันของนักเรียน ให้กำลังใจแม่ครัวของโรงเรียน ขอบคุณที่เป็นกำลังสร้างสรรเมนูอาหารอร่อยๆให้กับเด็กนักเรียน ประมาณเกือบพันคน

 

ปัจจุบันโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 504 คน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 467 คน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 971 คน บุคลากร จำนวน 55 คน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ทีมงานนายกไก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงานแปดริ้วโฉมใหม่ครับ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา