HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกพัทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณรอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

วันที่ 22 ก.พ. 2567 ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) พัทยาใต้ จ.ชลบุรี พระเดชพระคุณ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ประธานดำเนินงานโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ภาค 13 จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงการศึกษาในโครงการอบรมบาลีดังกล่าวขึ้น โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงการศึกษาในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ภาค 13 พร้อมคณะสาธุชนร่วมถวายผ้าป่า

 

 

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาภาษาบาลีอันเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสอบจริง ซึ่งการจัดอบรมฯ แต่ละปีนั้น ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทุกภาคส่วนจึงร่วมแรงร่วมใจกัน บริจาคปัจจัย สนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยในปีนี้กำหนดจัดอบรมฯในระหว่างวันที่ 16 ก.พ.- 2 มี.ค. 2567 รวมระยะเวลา 16 วัน โดยปีนี้มีนักเรียนผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 151 รูป/คน, พระวิทยากร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกต่างๆ จำนวน 121 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 271 รูป/คน