HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าเมืองตรัง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 24  ก.พ. 2567 ที่วัดนิโครธาราม  อ.เมือง  จ.ตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยก่อนที่จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง รองเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา ถึงความเป็นมาของวันมาฆบูชา ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ฟัง หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ที่มารอรับบิณฑบาต

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันพระธรรมที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ(15 ค่ำ เดือน 3) มีพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นทั้งหมดล้วนพระอรหันต์ โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ มีใจความย่อว่า ละความชั่ว ทำความดี นับว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างแท้จริง

 

 

ถนอมศักดิ์  หนูนุ่ม / จ.ตรัง