HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลและนำพระสงฆ์พุทธศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมพิธี สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย และกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ก่อนร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร และบูชาประทีปดอกไม้ธูปเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุมด้วยองค์ 4 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส รวมทั้งร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียน

 

อาษา/ปรึญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา