HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อยุธยาจัดกิจกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรม “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1,300 คน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ที่ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย พระราชสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดตูม เจ้าคณะอำเภอผักไห่ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการดำเนินงานโครงการ พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่ เป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และจัด Minimum Sevice Package เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการประชาชนแบ่งเป็น 4 โชนบริการ 17 คลินิก ดังนี้ โซนที่ 1 ได้แก่ คลินิกทันตกรรม คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด คลินิกพระสงฆ์ โซนที่ 2 ได้แก่ คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกมะเร็งปากมดลูก คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกผิวหนัง คลินิกตรวจวัดดัชนีมวลกายโซนที่ 3 ได้แก่คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน คลินิกกายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกเอ็กซเรย์ปอด คลินิกกระตุ้นระบบประสาทด้วยกระแสไฟฟ้าตรง โซนที่ 4 ได้แก่ คลินิกมะเร็งตับและท่อน้ำดี คลินิกมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการประกอบด้วยประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,300 คน ใน 3 อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย อำเภอผักไห่ เสนา บางซ้าย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและ ทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ร่วมกับทีมพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะก่อนวัน Kick off เป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวน 6,000 คนและวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,300 คน โดยรูปแบบกิจกรรมของแต่ละคลินิกเริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง การรักษากลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อ กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรมวิชาการ รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน พระสงฆ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาที่พร้อมใจกันมาร่วมงานในวันนี้

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมพลัง แสดงความจงรักภักดี แต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยพสกนิกรประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการ ด้านการรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์

เฉพาะทางจิตอาสา โดยมีการจัดกิจกรรม Minimum Service Package เพื่อประชาชนดังเช่นโครงการครั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โดยในปีนี้ถือเป็นวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ การบำบัดรักษา การเฝ้าระวังปัญหาการส่งต่อสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง

ยุพิน ศรีสกุล ข่าวเด่นทั่วไทยพระนครศรีอยุธยา