HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเมืองพัทยาเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนฯ รุ่นแรก

วันที่ 28 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน หัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรเพื่อการบริการประชาชน” รุ่นที่ 1 โดยมีนางฉัตรฤดี ทิมกระจ่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน หัวข้อ “การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรเพื่อการบริการประชาชน” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์สุจริต และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งในองค์กร เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล เข็มกำเหนิด วิทยากรจากศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ และคณะ มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ว่า การพัฒนาบุคลากรเมืองพัทยา เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เมืองพัทยา สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทการท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ดังนั้นบุคลากรเมืองพัทยาจะต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อรับใช้และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ แล้ว บุคลากรของเมืองพัทยาจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง มีความรักความสามัคคีในองค์กร มีสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร ขอให้บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบ้านเมือง นำไปสู่การบริการประชาชนที่ดี มีศักยภาพและประสิทธิภาพต่อไป