HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี ป้องปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือและของต้องห้ามเข้าเรือนจำ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี พ.ต.ท.สิริบัญชา ขอบใจ รอง ผกก.ป.เมืองชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวของ เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
การตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ เป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์มี วัตถุประสงค์ในการกวาดล้างพื้นที่ภายในเรือนจำ ทัณฑสถานฯ อย่างจริงจัง ขจัดปัญหายาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร สิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ รวมถึงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขัง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ซึ่งการดำเนินการในวันนี้มีการบูรณาการโดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงชลบรี จำนวน 80 คน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย สถานตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยเข้าทำการตรวจค้นเรือนนอนผู้ต้องขัง สัมภาระ ตลอดจนตรวจค้น ตัวผู้ต้องขัง พร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะ

นางสุกฤตา เพชรหนองชุม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี กล่าวว่าทัณฑสถานหญิงชลบุรี ได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้น ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการลักลอบนำสิ่งของ ต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยมีวงรอบการดำเนินการจูโจมตรวจ ค้นกรณีปกติทุกวัน จู่โจมตรวจค้นประจำเดือน 1 ครั้ง/เดือน รอบ 6 เดือน ร่วมกับเรือนจำประธานเขต 1 ครั้ง และรอบ 6 เดือนแรกร่วมกับหน่วยงานภายนอก1 ครั้ง โดยในวันนี้ผลการจู่โจมตรวจค้น ไม่พบยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของ ต้องห้ามแต่อย่างใด และการดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน 160 คน ผลไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ทั้งนี้การสนธิกำลังในครั้งนี้เป็นการปราบปราม และป้องกันการลักลอบกระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมหรือการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในทัณฑสถาน

นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจากผลการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่พบยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของ ต้องห้ามแต่อย่างใด ถือเป็นความสำเร็จของทัณฑสถานหญิงชลบุรีในการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ถือเป็นความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามและป้องกันการลักลอบกระทำการที่เป็นปัญหา หรือการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และสร้างความปลอดภัยในสังคม ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต่อไป