HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการ”ปิดเทอมเสริมธรรม” บรรพชาสามเณรประจำปี 2567 ณ วัดกะเพอโร ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วันที่ 29กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

 

 

 

 

 

วัดกะเพอโร โดยพระครูปลัดชินภัทร ฐิตญาโณ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

 

 

การบรรพชาสามเณร เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

ทั้งนี้ ขอเชิญเยาวชนอายุ 10 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการปิดเทอมเสริมธรรม บรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 10 – 28 เมษายน 2567ณ วัดกะเพอโร บ้านกะเพอโร ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ติดต่อสอบถามไดที่ พระมหากิตติศักดิ์ ชวนนฺโท 064-405-8280 พระครูปลัดชินภัทร ฐิตญาโณ 089-375-0876.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์