HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่ผู้นำแห่งอนาคต”

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ โรงโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  บาทหลวงประจักษ์  บุญเผ่า  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ  OPEN  HOUSE  “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่ผู้นำแห่งอนาคต” Transform   Learning  For The Future Leader   โดยมี อธิการเชอร์ลิลี่  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์คณะเซอร์  ผู้ปกครอง  แขกผู้มีเกียรติ  คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

บาทหลวงประจักษ์  บุญเผ่า  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวพัฒนาในหลายๆด้าน   ทั้งนี้เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เป็นปัจจัยที่ผลักดันสำคัญแต่เราต้องรักษาสมดุลของการพัฒนาด้านอื่นๆให้กับนักเรียนด้วย    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์จึงพยายามปลูกฝังเด็กๆให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จรวมถึงรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง

การจัดกิจกรรม OPEN  HOUSE  ในวันนี้  ทราบว่ามีการนำเสนอผลงานของนักเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI  ซึ่งทางโรงเรียนได้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมา อลิส  โดยคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ และคณะครู  มาสอนหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์AI   รวมถึงกิจกรรมเสริมตามหลักสูตรของโรงเรียนและกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและเยี่ยมเยียนชมผลงานของบุตรหลานเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูรวมถึงท่านผู้ปกครองผู้มีน้ำใจและหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ให้แก่นักเรียนของพระมารดานิตานุเคราะห์ได้อำนวยพระพรและตอบแทนความมีน้ำใจดีของทุกท่าน

ทางด้านเซอร์ลิลี่   นิลเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กล่าวว่า ฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  ต้องขอขอบพระคุณบาทหลวงประจักษ์  บุญเผ่าผู้แทนผู้รับใบอนุญาตที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN  HOUSE  “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่ผู้นำแห่งอนาคต ” Transform   Learning  For The Future Leader   Open House ในวันนี้   ทางคณะกรรมการผู้จัดงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนจึงได้ร่วมกันจัดงานโดยวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีกีฬาการแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานโรงเรียนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI   2. เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสมรรถนะทั้ง 6 ด้านฝึกให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและด้านอาชีพ    3.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและหลากหลายซึ่งเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกทั้งยังได้ชื่นชมผลงานจากการเรียนรู้ของนักเรียน

เกียรติยศ  ศรีสกุล   ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง