HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายสาครินทร์ จำปา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราบุคลากรสำนักงานจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้าง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน เป็นการส่งเสริมให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และเกิดความโปร่งใส โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 200 คน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา