HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน EWEC Business Forum และการค้าชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ

29 ก.พ. 67 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานจัดงาน EWEC Business Forum และมหกรรมการค้าชายแดน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านศักยภาพจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการระดับประเทศและต่างประเทศ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในจังหวัดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการขยายตลาดทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเปิดประตูการค้าชายแดน 4 ด้าน 4 ประเทศ โดยมีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , คณะผู้แทนและผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ดร.กานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีนโยบายในการเร่งรัดผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการจัด “มหกรรมการค้าชายแดน” จึงได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนครั้งแรกของปี 2567 โดยจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งประตูการค้าชายแดนและผ่านแดนที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเส้นทางขนส่งสินค้า R9 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ อีกทั้ง ยังมีศูนย์บริการ OSS มุกดาหารที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

 

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 การค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารมีมูลค่ารวมประมาณ 340,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2567 มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น และการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และกรมการค้าต่างประเทศมีแผนจะจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้านอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตต่อไป

 

สำหรับงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของไทยและประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 120 คูหา ( รวมสินค้าจาก สปป.ลาว จำนวน 12 ร้านค้า 14 คูหา ) ประกอบด้วย อาหาร เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรสาน เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีคูหาให้คำปรึกษาด้านการเงินระหว่างประเทศจาก 3 ธนาคารชั้นนำของไทย และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าชายแดน กับผู้นำเข้าจากประเทศเพื่อบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจจำนวน 30 ราย

 

 

 

 

สำหรับงาน EWEC Business Forum 2023 เป็นกิจกรรมจัดงานสัมมนาธุรกิจ Business Forum ด้านการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดสนุก ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้ด้านศักยภาพจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง มุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและความได้เปรียบบนเส้นทาง EWEC , มุมมองความได้เปรียบบนเส้นทาง EWEC ในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ , กระแสการลงทุนโลก และโอกาสของกลุ่มจังหวัดสนุก และแนวโน้มการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC ในมุมมองของประเทศจีน.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร