HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชลบุรี สปน. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปี งป. 2567

ที่ ห้องประชุมริมบึง สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “ พัฒนากระบวนการงานบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และงานมวลชนเพื่อประชาชน “ ในโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์
(Contact Point) จากส่วนกลางและต่างจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการอำนวยความสะดวกประชาชน กลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน และที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 130 คน

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฯ จะส่งเสริมการบูรณาการ งานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ด้าน นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแก่ประชาชน การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่มวลชน ที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน รวมทั้งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์บริการประชาชน

มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point และผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว และการอำนวยความสะดวกประชาชนและกลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้ข้อยุติและได้รับการแก้ไข โดยในปัจจุบัน มีส่วนราชการร่วมเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ จำนวน 354 หน่วยงาน และเครือข่ายการประสานมวลชนและการข่าว รวม 29 หน่วยงาน

 

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี