HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ

โอกาสนี้ประธานในพิธี วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พระบรมฉายลักษณ์ และอ่านถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน ถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสดังกล่าว แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างชัดแจ้ง ดังนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา