HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขานรับนวัตกรรมการศึกษา GIN Z หลักสูตรนิทศศาสตร์ ปริญญาโท (MCA) ขับเคลื่อน สระแก้วเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขานรับนวัตกรรมการศึกษา GIN Z หลักสูตรนิทศศาสตร์ ปริญญาโท (MCA) มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขต ร่วมขับเคลื่อน สระแก้วเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมีความเสมอภาคทางการศึกษา” ผ่านโครงการ GEN Z STARTUP @SA KAEO (INNOVATION CREATIVITY COMMUNITY & SUSTAINABLE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ปริญญาโท (MCA) มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการ GIN Z STARTUP
@SA KAEO (INNOVATION CREATIVITY COMMUNITY & SUSTAINABLE) ขานรับ แนวคิด “สระแก้วเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และ มีความเสมอภาคทางการศึกษา” โดยโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นอบรม พัฒนาครู และนักเรียนให้มีทักษะ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจ รวมถึงการใช้ภาษา เพื่อการอาชีพโดยมีแนวคิดหลัก 4 ประการด้วยกันคือ นวัตกรรม ความคิคสร้างสรรค์ ชุมชน และการเติบโตแบบยั่งยืน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีความน่าสนใจ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ได้จริง อาทิ หัวข้อ ปั้นธุรกิจให้เกิด กล้าเริ่มต้นด้วย STARTUP MINDSET หัวข้อ BUSINESS MODEL CREATIVITY ฉบับ GEN Z วางผังธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อ STORY TELLING จัดเต็ม FEELING เล่าเรื่อง BRAND ได้น่าสนใจ หัวข้อ CONTENT MARKETING ปั้นแบรนด์ ให้ชัด มัดใจลูกค้าด้วย CONTENT หัวข้อ ติดปีกธุรกิจด้วย ภาษาอังกฤษ จีน เขมร นอกจากนี้ ทุกหัวข้อ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำกิจกรรม WORKSHOP : GEN Z
STARTUP SHOWCASE เพื่อฝึกความสามารถในการนำเสนอ และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNINGในการนี้ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ปริญญาโท (MCA) สาขา นวัตกรรม

ดิจิทัล การสื่อสาร การตลาดและแบรนด์ (Digital Innovation in Marketing Communication and Branding) นำ
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปริยา อาห์ลุวาเลีย และทีมวิทยากร จากหลักสูตร ได้นำความรู้ ทักษะ เทคนิด วิธีการด้านการประกอบธุรกิจในยุคนวัตกรรม ดิจิทัล มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมฝึกลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้มีความรู้ วิสัยทัศน์ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนชุมชนของจังหวัดสระแก้ว ต่อไป
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมจันทรา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน
ด้าน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปริยา อาห์ลุวาเลีย มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าว

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว