HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนสุขานารี เปิดนิทรรศการวิชาการ (Open House Sukhanaree) ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) ที่โรงเรียนสุขานารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 “Open House Sukhanaree “Sukhanaree Active Learning Thais to World-Class เด็กไทย เด็กดี สุขานารี สู่สากล” โดยมี ดร.เผด็จ โมฆะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนสุขานารี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

ด้วยในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุขานารี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป หรือ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning จึงได้จัดงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

 

 

กิจกรรมภายในงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการกีฬาสรรสร้างเยาวชน นิทรรศการวิชาการของสายชั้นปฐมวัย นิทรรศการวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นิทรรศการวิชาการห้องเรียนพิเศษ เข้มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนิทรรศการวิชาการห้องเรียนพิเศษเข้มภาษาอังกฤษ

 

 

 

ทั้งนี้จากการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทั้งเชิงวิชาการ และสมรรถนะ ต่างส่งผลให้โรงเรียนสุขารีได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 30 รายการ ประกอบด้วย ชนะเลิศ 13 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รายการ สรุปโดยภาพรวม 50 เหรียญทอง 11 เหรียญ เงิน และ 5 เหรียญทองแดง โดยในโอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบรางวัล และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้วย.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์ วงศ์สารสิน  ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา