HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รร.พลูตาหลวงวิทยา มอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่ 6

วันที่ (8 มี.ค.67) ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 249 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 213 คนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายเวท คาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ฝ่ายวิชาการ ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีในครั้งนี้ว่า ฝ่ายวิชาการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ได้ขออนุมัติโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ในการจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้ ฝ่ายวิชาการถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการให้นักเรียนมีการแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและครูผู้สอน ดังนั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่สถาบัน ผู้บริหาร และคณะครู 3เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนหลังจบการศึกษา4 เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้มีความพร้อมในการออกไปสู่สังคม โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การปรับตัว การเรียนรู้ในสังคม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง

จากนั้น ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาประธานในพิธีได้กล่าว ให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา66 และยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ มา ก่อนที่จะจบการศึกษา และออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกอย่างสง่างาม ทุกคนคงอาจจะพอจำได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียน และใช้ชีวิตของการเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ว่ามีการดำเนินไปในทิศทางใดบ้าง แต่อย่างไรก็ตามความคิดของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของแต่ละบุคคล ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของคุณครูทั้งหลายและนักเรียนน้อง ๆ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ ขอบอกว่าทุกคน มีความปรารถนาดีต่อนักเรียนที่จบการศึกษา และขอเน้นย้ำว่าให้ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะออกไปเผชิญโลก ภายนอก คือ ต้องไม่กลัวที่จะเริ่มอะไรใหม่ ๆ ต้องกล้าที่จะฝัน ต้องมุ่งมั่นที่จะทำความฝันให้เป็นจริง เหมือนดังคติ ที่ว่า “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” ต้องตั้งความสำเร็จ และจุดมุ่งหมายเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร และสุดท้ายเมื่อจบออกไป แล้วอย่าลืมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อย่าลืมคุณครู ที่นี่พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนกลับบ้านเสมอเพราะที่นี่คือบ้านที่ อบอุ่นสำหรับนักเรียน ทุกคน ที่สำคัญต้องเป็นคนดี อย่าดำเนินชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกต้อง