HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการปรับตัวในการทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด รับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดระบบการเพาะปลูก บริหารจัดการพื้นที่นา คือ การทำนาปีและปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง ตามนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร

พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประเด็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (แตงโม) ที่แปลงปลูกแตงโมของ นายอภิชาติ บัญญัติ เกษตรกรต้นแบบพืชใช้น้ำน้อย ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว บุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และพี่น้องเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง ร่วมให้การต้อนรับ

กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการเชื่อมโยงตลาดกับผู้รับซื้อ เพื่อกำหนดชนิดพืช ปริมาณ และคุณภาพผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ นำมาจัดทำแผนการผลิต คำนวณต้นทุนและรายได้ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อทำแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่และน้ำในการทำการเกษตร ตลอดจนคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงด้วย

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรที่ปลูกแตงโม รวม 11 ราย พื้นที่รวม 127.5 ไร่ โดยคาดการณ์ผลผลิตรวมไม่น้อยกว่า 930 ตัน

หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้ามะม่วง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมชาวสวนอำเภอแปลงยาว ณ สวนเพชรสำโรง หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา