HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานเทศกาล “8ริ้ว สายนที วิถีวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 9 – 10มีนาคม 2567

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ริมแม่น้ำบางปะกง และบริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาล “8 ริ้ว สายนที วิถีวัฒนธรรม” โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วม

เทศกาล “8 ริ้ว สายนที วิถีวัฒนธรรม” นับเป็นโครงการกิจกรรมที่เห็นว่ามีประโยชน์และคุณค่า ต่อรากฐานการนำทุนทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่จะสูญหายไปหรือบางอย่างได้สูญหายไปในอดีตแล้วได้เกิดการย้อนยุคทำให้คิดถึงในวันวาน ทุนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทย – จีน และชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยกันมาอย่างสันติสุข ย่อมสะท้อนอดีตที่น่าสนใจและมีเรื่องราวสะท้อนคุณค่านำมาสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการศึกษารวมถึงการท่องเที่ยวบูรณาการงานฟื้นคุณค่าของเมืองให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำของดีผลักดันสู่ Soft Power พร้อมการส่งเสริมให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO

อีกทั้งเป็นการพลิกฟื้นคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ฉะเชิงเทรา ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการนำทุนของดีในพื้นที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบการศึกษาค้นคว้าวิจัย การแสดงนิทรรศการ การสาธิต การเสวนา การผลิต สื่อเทคโนโลยี การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบการจัดเทศกาล 8 ริ้ว สายนทีวิถีวัฒนธรรม

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา