HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หมอพื้นบ้านชลบุรี รวมพลังส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยในชุมชน

ที่ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หมอ อุนุวัฒน์ ทับคง
หมอ วรรนพ ผาสุข
หมอ นรินทร์ นิสัยพันธ์
หมอ นัยนันท์ ว่องทศวัสดิ์

หมอ สมนึก นาคบุญ หมอพื้นบ้าน อ.สัตหีบ และหมอพื้นบ้านโดย คณะพยาบาล ม.บูรพา จัดการประชุมสัมนา หมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ที่ได้จัดตั้งเป็นชมรมหมอพื้นบ้านให้เกิดพลัง ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ได้จัดการประชุมในหัวข้อ “ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์พื้นบ้านแผนไทย” ครั้งที่ 1

นำโดย ชมรมหมอพื้นบ้าน ชลบุรี นายกองตรี ธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้าน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ชุมชน ในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นและใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง แนะแนวและให้ความรู้ชุมชนเข้าถึงหมอพื้นบ้านโดยการใช้ แพลทฟอร์ม หมอพื้นบ้าน ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาล ศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีมิให้สูญหาย เพื่อลูกหลานและเยาวชนรุ่นใหม่จะได้เข้าใจ เข้าถึง และหวงแหนภูมิปัญญาไทย ของบรรพบุรุษไทย รวมทั้งมองเห็นคุณค่าในสมุนไพรไทย
โดยมีนาย ยุทธนา สร้อยเสนา ปลัดอาวุโส อ.สัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา มีชมรมโหราศาสตร์ ชรมรมพระเครื่อง ชมรมอนุรักษ์ไทยร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี