HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของระยอง

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี เป็นรองผู้ว่าจังหวัดระยอง ในปีพ.ศ 2567 นับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดระยอง

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี เป็นข้าราชการผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นายอำเภอรุ่นที่ 59 และรุ่นที่ 60 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้อำนวยการในระดับต้น เมื่อปีพ.ศ 2558

ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เป็นนายอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ปีพ.ศ 2559-2561 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีพ.ศ 2561-2562 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปีพ.ศ 2564-2566 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตส่วนกลางและเขต 2

ปีพ.ศ 2567 ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหญิง คนแรกของจังหวัดระยอง

 

สุเมธ นาเจริญ รายงาน