HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลายชนิดฟิล์ม สำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบอย่างพร้อมเพียง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ได้แก่
ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลายชนิดฟิล์ม ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 8,000 ขวด โดยมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 21 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน จำนวน1,000 ขวด
2. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จำนวน 600 ขวด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา จำนวน 500 ขวด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 500 ขวด
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ จำนวน 400 ขวด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี จำนวน 400 ขวด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง จำนวน 400 ขวด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จำนวน 300 ขวด
9. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จำนวน 300 ขวด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จำนวน 300 ขวด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา จำนวน 300 ขวด
12. เทศบาลตำบลวังเย็น จำนวน 300 ขวด
13. เทศบาลตำบลแปลงยาว จำนวน 300 ขวด
14. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา จำนวน 300 ขวด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น จำนวน 300 ขวด
16. เทศบาลตำบลบางคล้า จำนวน 300 ขวด
17. เทศบาลตำบลปากน้ำ จำนวน 300 ขวด
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห จำนวน 300 ขวด
19. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ จำนวน 300 ขวด
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง จำนวน 300 ขวด
21. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน จำนวน 300 ขวด

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดฉะเชิงเทรา และให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ และร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์ไข้เลือดออกล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -27 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 116 รายอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 5 ของเขตและลำดับที่ 40 ของประเทศการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา