HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เพิ่มศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ยกระดับ Soft Power Loei สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มี.ค. 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “Soft Power Loei สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” มีนายศานิต ปรากฎมาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น

 

 

 

 

นายศานิต ปรากฎมาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรการท่องเที่ยวภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น จำนวน 53 คน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “Soft Power Loei สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมกับส่งเสริมทักษะการถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ Soft Power ของจังหวัดเลย ให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และตอบโจทย์นโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กำหนดเป้าหมายและทิศทางการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) ให้เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ นั่นคือ นักท่องเที่ยวต้องมีความประสงค์ท่องเที่ยวให้นานขึ้น ทั้งจำนวนวันพักและค่าใช้จ่ายต่อคนที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เทรนด์การท่องเที่ยวและการปรับตัวของผู้ประกอบการ การนำเครื่องมือ Soft Power เชื่อมไทยสู่โลก ดันจุดแข็งให้เป็นจุดขาย นอกจากนี้ มี Workshop เทคนิคการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อความหมายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี สู่การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว Soft Power Loei อีกทั้ง Workshop เทคนิคการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อ (มูเตลู) สู่การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว Soft Power Loei พร้อมกับลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว เรียนรู้การสร้างรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เช่นวัดโพนชัย ต.ด่านซ้าย ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน การทำต้นผึ้งถวายในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักและที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว วัดเก่าแก่ อายุมากกว่า 400 ปี ลักษณะของพระอุโบสถคล้ายวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และ ที่เตรียมจัดงานแห่ต้นดอกไม้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น อีกด้วย.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย