HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้​ นายวรรณา​ รอด​พิทักษ์​ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยมีนายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา รวมมอบในครั้งนี้ด้วย
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทน ร่วมพิธีรับมอบ 4 โครงการ

 

ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 12 โรงเรียน
1.1 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก จำนวนเงิน 169,000.-บาท
1.2 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) จำนวนเงิน 168,000.-บาท
1.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง จำนวนเงิน 168,500.-บาท
1.4 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ จำนวนเงิน 167,000.-บาท
1.5 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จำนวนเงิน 169,000.-บาท
1.6 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ จำนวนเงิน 168,000.-บาท
1.7 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) จำนวนเงิน 169,000.บาท
1.8 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สมายะประชาสรรค์) จำนวนเงิน 165,000.-บาท
1.9 โรงเรียนบ้านคลองอุดม จำนวนเงิน 168,000.-บาท
1.10โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน จำนวนเงิน 168,000.-บาท
1.11โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ จำนวนเงิน 169,000.-บาท
1.12 โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จำนวนเงิน 48,000.-บาท
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการใช้สื่อการเรียน
สมัยใหม่สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 14 โรงเรียน
2.1 โรงเรียนบ้านกรอกสะแก จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.2 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.3 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.4 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.5 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.6 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.7 โรงเรียนวัดเทพพนาราม จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.8 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.9 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ จำนวนเงิน 497,000.-บาท
2.10 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.11 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สมายะประชาสรรค์) จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.13 โรงเรียนวัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) จำนวนเงิน 498,500.-บาท
2.14 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน จำนวนเงิน498,500.-บาท
3. โครงการส่งเสริมการสื่อสารภาษาจีนด้วยสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) จำนวนเงิน 498,000.-บาท
4. โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ (โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา))
จำนวนเงิน 2,362,500.-บาท
รวมงบประมาณ 4 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 5,644,400.-บาท

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา