HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กองกำลังบูรพา จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.67 พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้เดินทางไปเป็นประธานโครการโรงเรียนสีขาว ณ โรงเรียนสระปทุม ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ซึ่งโครงการโรงเรียนสีขาวนั้น เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมส์ การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไป ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีทั้ง การอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทักษะการเอาชีวิตรอดในสังคม การปฐพยาบาลผู้ป่วยด้วยการ CPR และการปลูกฝังจริยธรรม/อุดมการณ์ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนสระประทุม เป็นอย่างดี

ต่อมารองผู้บัญชาการได้เดินทางไปยัง บ.ทับพริก ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ชายแดน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากจำนวน 2 ราย ได้แก่ นาง ทุเรียน ช่างเรือน อายุ 97 ปี ป่วยด้วยโรคชรา อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 37 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ นาย ทองอีน กาศแก้ว อายุ 81 ปี ซึ่งป่วยโรคอัมพฤกษ์ช่วงล่าง ช่วยเหลือตนเองลำบาก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ให้ดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกองทัพบก ที่ต้องการให้ทหาร เป็นทหารของประชาชน สามารถเข้าช่วยเหลือ ดูแลประชาชนทุกโอกาสที่ทำได้ ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอุ่นใจในทุกครั้งที่มีทหารของประชาชนคอยช่วยเหลือ ในยามที่เกิดความยากลำบากในชีวิต

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว