HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการบ้านเรือนน่ามองริมคลองแสนแสบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการบ้านเรือนน่ามองริมคลองแสนแสบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา” โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เหล่าจิตอาสา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ เข้าร่วมในพิธี โครงการบ้านเรือนน่ามองริมคลองแสนแสบเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก กระทรวงมหาดไทยให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ช่วยกันพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและรู้จักการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้แก่ การโยน EM Ball พัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง การปล่อยพันธุ์ปลา การปรับภูมิทัศน์/เก็บขยะริมคลอง การปลูกผักสวนครัว “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การปลูกต้นรวงผึ้ง และการจัดทำบ่อดักไขมัน

อีกทั้งในวันนี้เป็นการร่วมใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา