HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ศาลาอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 50 ปี โดยมี นายปัณณธร ล่ามแขก พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

งานมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 50 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดและการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชนและเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม มีวินัยทางการเงิน และการมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หน่วยงานภาคีภาครัฐ และภาคเอกชน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา