HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ปกครองและนักเรียนต่างตื่นเต้นและดีใจ หลังบุตรหลานเข้าร่วมพิธีรับมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาที่จะก้าวไปสู่สระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีศักยภาพ ซึ่งผู้ปกครองทุกคนต่างจัดเตรียมซื้อหาช่อดอกไม้และพวงมาลัยเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของตนอีกด้วย

ที่อาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนศรีวรการ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนศรีวรการ และโรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษา และความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้ผู้เรียนต้องมีการศึกษาอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยได้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เติมโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ทางโรงเรียนศรวรการและโรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว จึงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 143 คน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการรับมอบวุฒิบัตรแล้ว บรรดาผู้ปกครองได้จัดเตรียมซื้อหาช่อดอกไม้ พวงมาลัยดอกไม้ เพื่อมาแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเอง กันอย่างชื่นมื่น ทั้งเด็กและผู้ปกครอง รวมไปถึงร้านพ่อค้าแม่ค้าที่นำดอกไม้มาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย