HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ครบรอบ 50 ปี

ผู้ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ครบรอบ 50 ปี
เทปข่าว วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นายมนัสวี จ่าแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานทางศาสนา ถวายภัตตาหารและเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นได้รับชมผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในประเภทเชิดชูเกียรติผู้บริหาร / บุคลากรทางการศึกษา / นักศึกษา และมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม รวมไปถึงร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี พร้อมรับชมการแสดงความสามารถของนักศึกษา

สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2517 เดิมชื่อ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา และได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพและมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 3 คณะ 8 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี