HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างยั่งยืน ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร

(วันที่ 16 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยมีพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลกระทบจากช้างป่า รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และป่าอนุรักษ์ ออกหากินนอกพื้นที่ และทำลายพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือน และประชาชน อยู่บ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัย ใน 4 อำเภอ 10 ตำบล 134 หมู่บ้าน หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงคิดจัดตั้งกองทุน ขึ้น ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นอกเหนือความช่วยเหลือจากราชการ ที่ยังไม่ครอบคลุม และมีเงื่อนไขการใช้เงินที่จำกัด

จึงกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ครั้งนี้ ขึ้นเพื่อจัดหาทุนเข้ากองทุนอนุรักษ์ช้างป่า พิทักษ์ประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับช้างป่า เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร การช่วยเหลือรักษาช้างป่าที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ
2. เพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่ประสบภัยจากช้างป่า
สำหรับยอดเงินเข้ากองทุนฯ ในวันนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,137,113 บาท

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา