HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“สนธยา”อดีตรมว.วัฒนธรรม เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชน “บ่อวินสัมพันธ์” ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

เมื่อเวลา09.00น.(17มีนาคม2567) ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (สนามหนองก้างปลา) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรมว.วัฒนธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชน “บ่อวินสัมพันธ์”โดยมีคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน สมาชิกอบต.บ่อวิน ผู้นำท้องถิ่น นายสุระ กลั่นด้วง ส.อบจ.ชลบุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์. เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชุมชนในพื้นที่อบต.บ่อวิน 4 หมู่บ้านกว่า 500คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวินได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน “บ่อวินสัมพันธ์”ในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬา และปลูกฝังให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างชุมชนสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ซึ่งคุณค่าและความสำคัญของกีฬา ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ ระเบียบ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
โดยการแข่งขันกีฬา แบ่งชุมชนออกเป็น 4โดยมี สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีแดง เพื่อแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ที่การสร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความสามัคคีในชุมชน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความสนุกสนาน