HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน หลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา”

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” พร้อมด้วยนายประยูร เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้มีนายพชรเดช ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางนิชชุมา เทพมณี นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 240 คน เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และทักษะการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ หรือกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ร่วมกับสวนยางพารา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยได้รับเกียรติจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา