HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ครั้งที่ 15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติต่างวัฒนธรรม 19 ประเทศ

วันที่ 21 มี.ค.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมกล่าวปราศรัยในการเปิดประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ครั้งที่ 15 โดยมีสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสมาคมสงเคราะห์ของฟิลิปปินส์ และภาคีเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ พัทยา จ.ชลบุรี

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นองค์กรนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 กำหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคม สงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ หรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ดังนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันถ่ายโอนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมกับร่วมกับกลไกยูเรเซียฟอรั่มของรัสเซีย สมาคมสงเคราะห์ของฟิลิปปินส์ และเครือข่ายสภาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ แถบเอเชีย ยุโรป และประเทศไทยจาก 19 ประเทศ จัดการประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers 2024 ครั้งที่ 15 ซึ่งมีเข้าผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 180 – 200 คน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยด้านสังคม การดูแลผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับวิชาชีพเป็นการแบ่งปันสถานการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ของภูมิภาคต่างๆ ในเครือข่ายสภาวิชาชีพนักสงเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติและนำความรู้ต่อยอดในการปฏิบัติในด้านที่เหมาะสม เพื่อนำไปพัฒนาทักษะวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ ในการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการ สามารถช่วยเหลือป้องกันคุ้มครองตนเอง

สำหรับการประชุมวิชาการ Eurasia Forum of Social Workers ครั้งที่ 16 จะกำหนดจัดที่ประเทศเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสังคมสงเคราะห์ ในมิติต่างวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมใหม่งานสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป