HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปัดธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป้นประธานในพิธีเปิดงาน งาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปัดธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมในพิธี

จังหวัดฉะเชิงเทราโดยสำนักงานส่งเสริมการกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะที่โดดเด่น และเป็นตัวแทนของจังหวัดนำเสนอผลงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปัดธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ในระดับจังหวัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 108 แห่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะครบถ้วนทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ภายใต้หลัก 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้จัดนิทรรสการเสมือนจริง และการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแต่ละพื้นที่

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา