HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สกพอ. เตรียมจับมือเมืองพัทยา ผลักดันพัฒนาพื้นที่ชุมชน เป็นเมืองต้นแบบ UNESCO เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

วันที่ 21 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชน โดยมี นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำเสนอรูปแบบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. มีภารกิจตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 12 อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และชุมชน โดยเมืองพัทยาถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ และชุมชนด้วยการเชื่อมโยงกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ทาง สกพอ. จึงได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สกพอ. กับ เมืองพัทยาในการพัฒนาพื้นที่และชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ สร้างกลุ่มเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน อีอีซี , กิจกรรม EEC Tambon Mobile Team เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ชุมชน พร้อมผลักดันการจักกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นเป็นเมืองต้นแบบ UNESCO เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ต่อไป