HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนเก่าแก่อายุกว่า 86 ปี ที่ ในจังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ. หอประชุมโรงเรียนสาคริชวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นาง สาวกรชุลี สาคะริชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนาง สาวกรชุลี สาคะริชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ปัจจุบัน ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการปฐมวัยพ.ศ.2560โดยเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้โดยมีปรัชญาโรงเรียนว่า “คุณธรรมนำกิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ” สืบสานเน้นเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคนดี ดนตรี นาฏศิลป์และวิชาการและเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่คู่จังหวัดชัยภูมิมานานกว่า 86 ปี เดิมชื่อโรงเรียนชัยภูมิวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2481 โดย มี นาย วิเชียร สาคะริชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ หลวงบรรจง วิชาเชิด คุณพ่อของนาย วิเชียร สาคะริชานนท์ ซึ่งปลดเกษียณในตำแหน่งธรรมการจังหวัดชัยภูมิ หรือศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน นาง อรญา ฒาริกชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์ เป็นผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนคว้ารางวัลเหรียญทองในระดับประเทศได้ทุกปีและน่าประทับใจ ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติๆมาให้กำลังใจ ถ่ายภาพ มอบช่อดอกไม้ ให้ของขวัญ กับ ลูก หลานอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

ด้าน ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภายในจังหวัดชัยภูมิตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้นวัตกรรม ระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง Soft Power เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน “ยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) และ”เรียนฟรี มีงานทำ” รวมถึง การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ให้ผู้เรียน สามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพสามารถเทียบโอนได้เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นผู้เรียนในโลกยุคใหม่ ตามไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ