HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วันอยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข โผล่ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ ( 23 มี.ค.67 ) ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพที่สำคัญของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตรา การป่วย และเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทั้งของประชาชนและรัฐบาล โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ

เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จัดให้มีคลินิกตรวจรักษา โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา Minimum package service 7 คลินิก โดยที่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดบริการคลินิกเพิ่มเติมอีก 6 คลินิก รวมเป็น 13 คลินิก อาทิ คลินิกคัดกรองมะเร็ง 4 คลินิก คลินิกคัดกรองสายตา ในเด็ก/ผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคหัวใจ คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมฟื้นฟูออกใบรับรองความพิการ(เคลื่อนไหว, สมอง, มองเห็น, สุขภาพจิต) ทั้งนี้ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินงานภายใต้ หลักการและเหตุผลเดียวกัน

 

สมเศียรโชติสนิท ผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรี