HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอำเภอบางคล้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power สู่การเป็นเมืองบางคล้าสร้างสุข ” และปล่อยขบวนคาราวานรถ การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริเวณด้านข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร) นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอำเภอบางคล้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power สู่การเป็นเมืองบางคล้าสร้างสุข และปล่อยขบวนรถท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลตำบล
บางคล้า จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอำเภอบางคล้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power สู่การเป็นเมืองบางคล้าสร้างสุข เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลักดันสู่การเป็นเมือง Soft Power และ Learning City เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรม และพหุวัฒนธรรม ของอำเภอบางคล้า ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บูรณาการกับการท่องเที่ยวของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเป็นรูปธรรม

โดยจัด “กิจกรรมการท่องเที่ยว Happy Model ด้วยคาราวานรถการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” เส้นทางสายวัฒนธรรม ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม 2 วัน 1 คืน โดยกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ด้านข้างวัดหลวงพ่อโสธร) ผ่านเส้นทางสายวัฒนธรรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น เรียนรู้ GI มะม่วง และทดลองปฏิบัติการขยายพันธุ์มะม่วง ที่สวนคุณอำนาจ คลองเขื่อน เรียนรู้การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว Low carbon ที่สวนปาล์มฟาร์มนก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้า – น้ำตาลสดบางคล้า ที่หมู่บ้านน้ำตาลสด เที่ยวชมความสวยงามทางน้ำของเมืองบางคล้าที่สถูปพระเจ้าตากสินมหาราช วัดพุทธพรหมยาน ตลาดน้ำบางคล้า และเข้าพักที่โรงแรมทีวินเทจ 1 คืน และออกเดินทางในเช้าวันที่ 24 มีนาคม ชมอุโบสถเก่า ดูเหล่าค้างคาวตัวใหญ่ ณ วัดโพธิ์ บางคล้า เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี จากนั้น กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดปากน้ำโจ้โล้ และแวะซื้อของฝากที่ร้านตั้งเซ่งจั๊ว ก่อนเดินทางกลับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่บ้างคล้า โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การเป็นเมืองบางคล้าสร้างสุข เป็นการประชาสัมพันธ์ Soft Power ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด และหวังว่ามีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกต่อๆไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา