HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ให้ความรู้การปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

23 03 67 ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ เลขาธิการนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย, นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม นายก อบต.บ้านโคก, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา และสมาชิกพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 824 คน

 

 

 

 

 

นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในนามคณะจัดงานโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก่ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 และแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตหรือกระทำผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่จากการถูกร้องเรียนต่อตณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง โครงการดังกล่าวที่จะได้นำความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญมาแนะนำ ระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เปิดเผยอีกว่า การฝึกอบรมได้ทบทวนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการประชุมสถาท้องถิ่น การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมทราบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การกระทำต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง และเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ผู้ที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน และความคิด เกี่ยวกับหลักกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ด้าน รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น เป็นโครงการที่ดีเพื่อพี่น้องท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร ผู้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ที่จะมาเสริมความรู้ให้กับท้องถิ่น ตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภทส่งผลให้มีฝ่ายบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งห้วงที่ผ่านมาการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น บางกรณีเป็นข้อพิพาทกันเกิดขึ้นในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือกระทำผิดข้อบังคับ การกระทำผิดต่ออำนาจหน้าที่ จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีกันขึ้นในศาล และเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นในองค์กร ท่านจะสามารถอก้ไขปัญหา หรือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิด หรือความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทบทวน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น ..

 

 

 

นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้รับการแลกเปลี่ยนจากสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ได้ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีศักยภาพเพิ่มเติม และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายก อบต.จังหวัดชัยภูมิ นายก อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานเกือบ 1 พันคน ที่มาประชุมอบรมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหารถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอต้อนรับนายก อบต.ทั่วภาคอีสาน ที่เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหารได้แพร่กระจาย และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และทำให้นายก อบต. ในภาคอีสานรู้จักจังหวัดมุกดหารมากขึ้น..

 

 

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร