HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายก อบจ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวอศ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มี.ค.67 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 712 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

สำหรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ มี ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2566

มีการมอบโล่เกียรติบัตรยกย่องชมเชย ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 คน รางวัลสถานประกอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดีเด่น จำนวน 7 แห่ง รางวัลนักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนดี จำนวน 62 คน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเด่น จำนวน 29 คน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 23 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวส. 262 คน ระดับ ปวช. 450 คน รวม 712 คน.

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา