HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 ) เพื่อลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านโพธิ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 )เพื่อลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

(โรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์) โดยมีนายสมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะ และแนะนำบริษัทฯ กระบวนการผลิตรถยนต์ พร้อมบรรยายภาพรวมของโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ
จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 ) ณ สถานีตรวจวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา (อำเภอแปลงยาว) ในห้วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และปัจจุบันยังพบปัญหาเกี่ยวกับการเผา โดยเฉพาะการเผาขยะ การเผาพื้นที่การเกษตรและเตาเผาถ่าน เป็นเหตุให้เกิดกลุ่มควันกระจายในหลายพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน และยังมาจากแหล่งกำเนิดอื่นได้อีกด้วย เช่น เกิดจากการเผาไม้ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล ทำให้เกิดควันดำ ฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากการก่อสร้างอาคารและก่อสร้างถนน เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดตรวจติดตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลดการเกิดมลพิษต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ในภาคโรงงานอุตสาหกรรม และนำสู่การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการประกอบรถยนต์ โครงการความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และโครงการชีวพนาเวศ ที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา