HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1ถนน เฉลิมพระเกียรติ

26 มีนาคม 2567 ที่บริเวณหน้าวัดโสธรวราราม วรวิหาร ถนนเทพคุณากร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อินทโชติ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระครูสิทธิวรารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร นายกลยุทธ์ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 นายสุชาติ โตอัจฉริยะวงศ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในพิธีเปิด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ยังตระหนักถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสังคม ภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเมืองในทุกๆด้าน กระทรวงมหาดไทย จึงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมที่เป็นแบบเหนือดิน เป็นระบบเคเบิลใต้ดินเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ด้วยงบประมาณรวมกว่า 4,300 ล้านบาท โดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนน 1 สายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทราขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนเทพคุณากรบริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยเริ่มนำระบบไฟฟ้าลงดินตั้งแต่บริเวณถนนอาคารศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโสธรฯ ถึงวงเวียนก้อนเมฆ จุดที่ตั้งอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหารรวมระยะทาง 1.02 กิโลเมตร ด้วยวงเงินงบประมาณ 28.9 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 เสร็จสิ้น เมื่อเดือนมกราคม 2567

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ รองรับความต้องการใช้พลังงานฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ลงดิน ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาไฟดับ หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว อีกทั้งเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา