HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับ เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) เพื่อจัดทำหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อจัดทำหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ หวังผลักดันนักเรียนสู่การเป็นนวัตกรพัฒนาท้องถิ่นจันทบุรี ระหว่าง เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) กับ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ณ ห้องประชุม เดอ ลา ม็อต อาคารมารีอา โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ซิสเตอร์ศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อเปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับ เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) โดยคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์นี้ โรงเรียนจะเริ่มนำมาเสริมในวิชาเรียน ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยดึงแชมป์การแข่งขันด้านหุ่นยนต์ระดับชาติ มาเป็นอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยใน 1 ปี การศึกษา นักเรียนจะต้องทำรูปเล่มวิจัยและผลิตชิ้นงานนวัตกรรมเป็นของตนเอง

โดยการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยดำเนินงานตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับนักเรียนไทยให้เติบโตและต่อยอดในอนาคต เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง