HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมใหญ่สมาคมนายทหารนอกประจำการ สุดคึกคัก

วันที่ (25 มีนาคม 2567) สมาคมนายทหารนอกประจำการ จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ณห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายกสมาคม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน

ได้แก่ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเสรณี พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ พลเรือเอกวิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ เป็นต้น สมาคมนายทหารนอกประจำการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ และพัฒนา เป็นสื่อกลางในการประสานและการติดต่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคี ส่งเสริม และเผยแพร่ ความรู้ในด้านข่าวสาร ข้อบังคับ ระเบียบ ธรรมเนียมที่ควรทราบ วิสัยทัศน์ของสมาคม เป็นองค์กรที่สนับสนุน ส่งเสริม นายทหารนอกประจำการ ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

สมาคม ได้วางแผนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ของสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ณสโมสรทหารบก วิภาวดี ในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งหากกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ ครั้งต่อไปจะ จัดทัศนศึกษา ในพื้นที่ของหน่วยทหารในจังหวัดใกล้เคียง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยสมาคมจัดรถรวมในการเดินทาง และเชิญครอบครัว ของสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย