HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมอนุกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

วันที่26 มีนาคม 2567นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill certificate) และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to earn) ครั้งที่ 4/2567

โดยว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทวิภาคี พร้อมด้วนคณะทำงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา