HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สอศ.ร่วมกับ ไทยซัมซุง ขับเคลื่อนโครงการ 2024 Dual Vocational Education Boost Camp ฝึกประสบการณ์จริง ก้าวสู่ช่างเทคนิคระดับมืออาชีพ

วันที่ (26 มี.ค. 2567) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีให้โอวาท ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกอาชีพ ฝึกงาน กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี คุณจอง ซุง ปาร์ค ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร สอศ. ร่วมในพิธี ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กรุงเทพฯ

นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการ 2024 Dual Vocational Education Boost Camp ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการฝึกอบรมวิชาชีพบุคลากรในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคเพื่อคัดเลือกนักศึกษารุ่นใหม่เข้าฝึกอาชีพและฝึกงานที่ศูนย์บริการซัมซุง โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 211 คน ตั้งแต่ปี 2559 – 2566 และในปี 2567 เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ได้มีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน จำนวน 24 คน ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกอาชีพและฝึกงานเกี่ยวกับช่างเทคนิคด้านต่าง ๆ อาทิ งานมือถือ งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรทัศน์ งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยสาขาวิชาที่รับเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการส่งเสริมประสบการณ์และสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวะศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้เพียง พอต่อความต้องการในตลาดแรงงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมรับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพจริงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ผลิตและขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกณ์การสื่อสาร ในการเข้าโครงการ 2024 Dual Vocational Education Boost Camp ถือได้ว่าเป็นก้าวหนึ่งของนักเรียน นักศึกษา ที่จะเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมการทำงานก่อนจะจบการศึกษา การเรียนรู้ในสถานประกอบการจริงจะทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการพัฒนาด้านการเรียน การใช้ชีวิต นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา